Reklamační řád

Úvod Dodání zbožíReklamační řád

Tento reklamační řád upravuje vyřizování reklamací ve firmě Pilsnet, spol. s.r.o.

K zajištění jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizovaní reklamací vad zboží vydává se na základě §612 a násl. občanského zákoníku a ve smyslu ust. §l3 a §l9 zák.č. 634/92 Sb. o ochraně spotřebitele a ve znění zákona č. 104/95 Sb. a občanského zákoníku tento REKLAMAČNÍ ŘÁD

Odpovědnost firmy

Při prodeji zboží občanům odpovídá firma za to, že zboží odpovídá technickým normám, zejména má požadovanou jakost, dále, že odpovídá závazným technickým normám a že je schváleno k uvádění do prodeje. Firma odpovídá za vady, které má zboží při převzetí, i za vady, které se vyskytnou po převzetí občanem v záruční době, či ve lhůtě k použití věci. Firma neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží. Firma dále neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborné manipulace prováděné v rozporu s dodaným návodem k obsluze, jakož i v rozporu s obecně známými pravidly. Firma rovněž nenese odpovědnost za vady projevující se v provozu v prostředí, které nesplňuje platné technické normy ( např. síťový rozvod, úroveň radiového rušení atd..), jakož i v případech nedostatečného radiového či televizního signálu.

Prohlášení o shodě s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Kupující má právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Právo občana na reklamování vadného zboží

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, je občan oprávněn tuto vadu při převzetí zboží v záruční době či ve lhůtě k použití věci reklamovat.

Místo uplatnění reklamace

Občan uplatňuje reklamaci v prodejně nebo u firmy, kde zboží zakoupil. Je-li v záručním listě uvedena firma, která je určena k provedení opravy a která je v místě firmy či prodejny nebo v místě pro občana bližším, uplatní občan právo na opravu u této firmy, tím uplatní právo ze záruky. Nákup občan prokazuje zejména příslušným prodejním dokladem, záručním listem, nebo jiným prokazatelným způsobem, v opačném případě nebude reklamace uznána.

Způsob vyřízení reklamace

Reklamuje-li občan v prodejně, je vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník povinen reklamaci řádně prověřit a rozhodnout o ní ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů od uplatnění reklamace občanem. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená dle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 3O dnů od uplatnění reklamace občanem. Vyřízení reklamace však není možné vázat na uplatnění reklamace u dodavatele ani z toho důvodu vyřízení reklamace odkládat. Nesouhlasí-li občan s vyřízením reklamace v prodejně, může požádat o rozhodnutí firmu, která rozhodne ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace. Pokud není občan spokojen s vyřízením reklamace, může uplatnit své právo prostřednictvím soudu.

Lhůty pro uplatnění reklamace

Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží občanem, pokud v záručním listě není uvedena doba delší. Pokud se vydává ke zboží záruční list, musí být při prodeji řádně vyplněn. Začne-li záruční doba plynout od jiné lhůty než ode dne prodeje, musí být tato skutečnost vyznačena v záručním listě. Je-li na prodávaném výrobku, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena lhůta, do které musí být výrobek použit, neskončí záruční lhůta před uplynutím této doby. Vyřídí-li se reklamace občana opravou, pak doba od uplatnění reklamace do doby, do které je občan povinen si zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Vyřídí-li se reklamace občana výměnou vadného zboží za bezvadné, plyne na nové zboží záruční doba znovu od jeho převzetí.

Odstranitelné vady u zboží

Za odstranitelné se považují takové vady, jejichž odstraněním ve stanovené lhůtě neutrpí vzhled, funkce a jakost výrobku. Jde-li o odstranitelnou vadu, má občan právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady. Nebylo-li zboží ještě použito, může občan namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží nebo týká-li se vada jen součásti, výměnu této součásti. Vyskytne-li se na zboží odstranitelná vada a zboží bylo již použito, může firma namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné.

Neodstranitelné vady

Jde-li o neodstranitelnou vadu, která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vad, může občan podle své volby požadovat:

1.       výměnu zboží za bezvadné nebo

2.       zrušení kupní smlouvy a vrácení peněz nebo

3.       přiměřenou slevu z ceny.

Stejná práva má občan, jde-li o vady odstranitelné tehdy, jestliže kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se stejné vady po opravě nebo větší počet vad výrobek řádně používat. (po dvou předchozích opravách nebo nejméně 3 odstranitelné vady), přičemž vždy musí doložit doklad o provedených opravách.

Závěrečné ustanovení

Firmou se rozumí společnost Pilsnet, spol. s.r.o.

Zákazník převzetím zboží stvrzuje, že byl seznámen s tímto reklamačním řádem. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2008

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Telefonicky, e-mailem či faxem potvrzenou objednávkou (návrh kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Prohlášení:

Firma Pilsnet, spol. s.r.o.se zavazuje k tomu, že nebude svěřená data prodávat, poskytovat třetí osobě, ani nijak nepoužije osobní data pro komerční nabídku, bez písemného souhlasu zadavatele.

 

 

Copyright 2015 - 2024 © pilsnet
Hodnocení obchodu na Zboží.cz